Algemene Voorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden

 • De www.Advelox.com site is een site van medische informatie en de Advelox© applicatie is een veilig hulpmiddel voor digitale communicatie tussen patiënten en Zorgverleners. De site en / of Advelox© applicatie is ontworpen om de patiënt / Gebruiker en de practitioner / Zorgverlener met elkaar in connectie te brengen, maar is niet bedoeld voor de consultatie van deze laatste te vervangen. Het is hooguit bedoeld om een antwoord op een relevante vraag en / of een mening te geven kort na de raadpleging en/of hospitalisatie. Advelox© komt ter aanvulling en versterking van de therapeutische band tussen patiënten en hun zorgverstrekkers. Noodgevallen zijn verder absoluut uitgesloten.
 • Het internetplatform Advelox©, hierna te noemen “de Site Advelox©” is eigendom van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADVELOX©, hierna “de Onderneming” onder het nummer 0680.415.705 geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en onder geregistreerd BTW nummer BE-0680 .415.705, met maatschappelijke zetel Blijde Inkomstlaan, 1 te 1040 Brussel.
 • Deze gebruiksvoorwaarden, hierna: “Voorwaarden” zijn bedoeld om het gebruik van de site Advelox© te kaderen, op dit moment te bereiken via www.Advelox.com.
 • Elk gebruik van de Advelox© website door eenieder, rechtstreeks of onrechtstreeks via een tussenpersoon, leidt tot de aanvaarding van volledige algemene gebruiksvoorwaarden (AGV). Iedereen die de Advelox©-site gebruikt, erkent deze voorwaarden in zijn geheel te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd. Iedereen die deze voorwaarden niet aanvaardt, moet elk direct of indirect gebruik van de Advelox©-site afwijzen.
 • De functionaliteiten en / of aanbiedingen op de Advelox©-site worden exclusief aangeboden aan Gebruikers van de site zoals gedefinieerd in artikel 2 van de AGV.
 • De toepasselijke algemene voorwaarden zijn die welke van kracht zijn op de datum van gebruik door Gebruikers van de Advelox©-site, het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Elke wijziging wordt van kracht wanneer deze op de site wordt gepubliceerd. De Gebruiker wordt verzocht om voorafgaand aan elk gebruik van de Advelox©-site de Gebruiksvoorwaarden te raadplegen en te lezen. Door de Advelox©-website te bezoeken, wordt de Gebruiker geacht de voorwaarden en eventuele wijzigingen zonder voorbehoud of beperking te hebben gelezen en geaccepteerd.
 • Deze voorwaarden zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands en Engels op www.Advelox.com. In geval van verschil in interpretatie tussen de Franse, Nederlandse en Engelse versie, prevaleert de Franse tekst boven de andere.
 • 0 Voor de doeleinden van deze algemene gebruiksvoorwaarden betekenen de volgende termen:
  • “Gebruiker”, elke persoon, patiënt of niet van een van de Zorgverleners die op de site vermeld en actief is, die toegang heeft tot de site Advelox© om een ​​van de functionaliteiten en / of applicaties te gebruiken die door de site Advelox© worden aangeboden , in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden die het voorstelt en deze gebruiksvoorwaarden;

  • “Consument”: elke natuurlijke persoon die handelt onafhankelijk van zijn commerciële, professionele of ambachtelijke activiteiten;

  • “professional”: een persoon die niet de status van consument heeft in de zin van de Europese wet en / of de code van het economisch recht;

  • “Gebruikersaccount”, het profiel dat de Gebruiker wordt gevraagd voor gebruik van de site;

  • “Zorgverlener”, zorgverstrekker, huisarts of specialist, vermeld op en door de Advelox©-site en actief op de site na akkoord te hebben verleend aan het Bedrijf over het gebruik en voorwaarden;

  • “Zorgverleneraccount”, het profiel dat de Zorgverlener is uitgenodigd om in die hoedanigheid voor gebruik van de site te maken;

  • “Directory”, de lijst van Zorgverleners waarnaar wordt verwezen door de Advelox©-site en die een Zorgverleneraccount hebben

  • “verzoek / requests / vragen / bestelling”, individueel of samen genomen, verzoeken om “due care” te adresseren aan de op de site vermelde en actieve Zorgverleners, aangeboden door Advelox© aan de Gebruiker;

  • “Medisch advies”, advies verschaft door een Zorgverlener met een Zorgverlenersaccount waarvan de inhoud administratief of medisch is, maar die algemene informatie of specifieke gevallen bevat, maar niet urgent is en die hooguit aanvullende informatie kan verstrekken kort na een raadpleging of een ziekenhuisopname, zonder anamnese of lichamelijk onderzoek, en die op geen enkele manier leidt tot een diagnose of een consultatie;

  • “due care”, de realisatie van de gevraagde dienst van een verzoek, bestelling, verzoek, relevante vraag;

  • “de site” of “de Advelox©-site”, het internetplatform dat beschikbaar wordt gesteld en beheerd door ADVELOX©;

  • “het Bedrijf”, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ADVELOX© (KBO nr. 0680.415.705).

 • De Zorgverleners die vermeld staan ​​op de Advelox©-website en een Zorgverleneraccount hebben, rechtvaardigen naar behoren de diploma’s en titels die zij bij zich dragen, reageren en hebben alle wettelijke en ethische voorwaarden voor de uitoefening van hun beroep en zijn regelmatig geregistreerd bij het RIZIV en regelmatig ingeschreven in de professionele ordes waartoe zij behoren.
 • Het Bedrijf heeft een internetplatform ontwikkeld en geïmplementeerd dat het beheert en onderhoudt om Gebruikers met een Gebruikersaccount te verbinden met hun Zorgverleners die op de Advelox©-website staan ​​vermeld, met een Zorgverlenersaccount.
 • Hiertoe biedt Advelox© Gebruikers:
  • Een lijst van Zorgverleners die op de site zijn geregistreerd (de site is niet volledig, ze vermeldt niet alle Belgische artsen of enige andere nationaliteit van de Europese Unie die op het Belgische grondgebied en / of op het grondgebied van de “een lidstaat van de Europese Unie”),die door de wet erkende informatie en medische ethiek verschaft, met name van algemene en / of administratieve aard, per arts op de lijst;

  • Afspraken gevraagd door de Gebruiker zelf bij een en/of andere Zorgverlener die op de Advelox©-website staan ​​vermeld;

  • Standaardformulieren voor het aanvragen van een medisch voorschrift, in overeenstemming met de wettelijke en ethische bepalingen op dit gebied;

  • Standaardformulieren voor de aanvraag voor communicatie van de analyseresultaten;

  • Verzoeken om beveiligde gesprekken tussen de Gebruiker en de Zorgverlener, waarbij deze laatste, in voorkomend geval, onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid, een relevante vraag kan beantwoorden of een medisch advies kan geven waarvan de inhoud administratief of van medische aard is, niet-urgente gevallen betreft en die hooguit een verzoek inhouden om aanvullende informatie te verschaffen die kort na een consultatie of hospitalisatie (met dezelfde Zorgverlener) wordt gegeven, zonder medische anamnese of lichamelijk onderzoek en in geen geval bestaat uit een diagnose en / of een consultatie;

  • Andere potentiële services om de communicatie tussen Gebruikers en Zorgverleners te vergemakkelijken en geadverteerd op de Advelox©-website.

 • In elk geval staat de site niet toe dat een door de Zorgverleners opgesomde diagnose en / of een mening die een dergelijke diagnose vormt en / of een medische raadpleging en / of een kennisgeving waaruit blijkt dergelijk overleg, dat noodzakelijkerwijs een anamnese en een lichamelijk onderzoek van de Gebruiker inhoudt.
 • Voor het verkrijgen van een consultatie en / of een diagnose is het noodzakelijk om de Zorgverlener fysiek te ontmoeten.
 • Elk verzoek van de Gebruiker wordt rechtstreeks naar de Zorgverlener van zijn keuze gestuurd en het antwoord van de Gebruiker rechtstreeks aan de Gebruiker gericht, in overeenstemming met het Algemeen Reglement inzake Gegevensbescherming (GDPR), medische ethiek en beroepsgeheim , zonder dat het Bedrijf toegang heeft tot de inhoud van de uitwisseling en / of de gegevens die het bevat, of het recht op inzage daarvan, behalve voor het enige doel en binnen de grenzen zoals hieronder gespecificeerd met betrekking tot: verwerking van persoonlijke gegevens.
 • De Gebruiker kan zonder registratie op de site navigeren. Registratie is echter verplicht voor elk gebruik van de functies die door de site worden aangeboden en dit door een Gebruikersaccount aan te maken.

  De Gebruiker moet minimaal 18 jaar oud zijn en volledig capabel zijn voor zichzelf en / of de persoon die hij vertegenwoordigt, indien aanwezig. Het maakt de verklaring ervan voor gebruik van de site en de functionaliteiten.

  De Gebruiker voltooit zijn Gebruikersaccount door zijn achternaam, voornaam en e-mailadres en mobiel telefoonnummer in te voeren en definieert een wachtwoord.

  Nadat het Gebruikersaccount is gemaakt, beheert de Gebruiker de inhoud en past het de gegevens zelf, het wachtwoord en andere gegevens naar eigen goeddunken aan.

  De geregistreerde Gebruiker gaat ermee akkoord om juiste persoonlijke informatie te verstrekken, inclusief de identiteit en contactgegevens, om geen valse identiteit te creëren of om die van een derde te gebruiken, en om één Gebruikersaccount aan te maken.

  Anders kan het Bedrijf elk Gebruikersaccount tijdelijk of permanent beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en automatisch de aansprakelijkheid van de Gebruiker op zich nemen voor het resulterende verlies.

  De Gebruiker is verplicht om zijn persoonlijke informatie bij te werken in geval van wijziging hiervan. Anders neemt hij de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de Zorgverleners en het Bedrijf, gevolgen die voortvloeien uit enige onnauwkeurigheid, vergetelheid of nalatigheid in dit verband.

 • Ter wille van veiligheid en / of uit voorzorg kan het Bedrijf een Gebruikersaccount tijdelijk deactiveren of permanent annuleren zonder kennisgeving, met name in het geval dat de Gebruiker een van zijn verplichtingen onder deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt, of wet- en regelgeving, en met name in de volgende gevallen:
  • Gebruik van een frauduleuze of foutieve identiteit om een ​​Gebruikersaccount aan te maken;
  • Gebruik van frauduleuze betaalmiddelen, wanbetaling;
  • Verduistering of poging tot verduistering van hulpmiddelen, diensten, handelsmerken, logo’s of enig ander onderscheidend teken of element waarover het Bedrijf het eigendomsrecht of de exploitatie heeft.
 • Het Bedrijf stelt de Gebruiker en de Zorgverlener, zijn hulpmiddelen tijdelijk ter beschikking, deze hulpmiddelen zijn alleen bedoeld om verzoeken / requests / vragen / bestelling en het adequate antwoord daarop toe te verschaffen, in de vorm van ‘een gepaste zorg’.

  De bepaling wordt individueel gedaan en verleent de Gebruiker en de Zorgverlener geen andere rechten van welke aard dan ook aan deze hulpmiddelen. Misbruik, kopiëren, vervalsing of enige andere inbreuk op de rechten van het Bedrijf op deze hulpmiddelen zal worden bestraft met de onmiddellijke en onaangekondigde annulering van het Gebruikersaccount, waarbij het Bedrijf zich het recht voorbehoudt om enige andere actie te ondernemen die noodzakelijk is voor de bescherming en verdediging van zijn belangen.

  De website biedt geen garantie op deze hulpmiddelen, inclusief prestaties en / of effectiviteit.

 • Apparatuur (computer, software, telecommunicatie, enz.) die online toegang tot de site en de functies ervan mogelijk maakt, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en de Zorgverlener.

  De Gebruiker en de Zorgverlener moeten beschikken over apparatuur, software en instellingen die nodig zijn voor het goed functioneren van de functionaliteiten van de site: de nieuwste versie van de internetbrowser, activering van Java-scriptfuncties, ontvangst van sessiecookies en acceptatie van het display van “pop-ups” vensters. Hij/Zij moet ook een mobiele telefoon en een persoonlijk e-mailadres hebben.

  Voor het volledige gebruik van de voordelen die op de Advelox©-website worden aangeboden, moeten de Gebruiker en de Zorgverlener over up-to-date software beschikken. Afhankelijk van de netwerkconfiguratie van de Gebruiker of Zorgverlener is de verbinding met de Advelox©-site mogelijk niet mogelijk.

  Het Bedrijf garandeert niet het gebruik van de site als de Gebruiker of Zorgverlener een blokkerende of inhoud wijzigende hulpprogramma gebruikt, zoals een scriptblokker of advertenties; In dit geval moet deze functie worden gedeactiveerd voordat de site wordt gebruikt. Deze configuraties zijn essentieel voor het optimale gebruik van de tools die door de Site worden aangeboden, en het is aan de Gebruiker en de Zorgverlener om ervoor te zorgen dat hun faciliteiten voldoen aan deze technische configuraties.

 • De Gebruiker en de Zorgverlener moeten over de nodige vaardigheden, hardware en software voor het gebruik van internet of, in voorkomend geval, internetdiensten beschikken en erkennen dat de kenmerken en beperkingen van het internet beveiliging, beschikbaarheid en integriteit van datatransmissies via internet niet garanderen.
 • Het Bedrijf garandeert het gebruik van de site niet in geval van falen van de internettoegangsaanbieder van de Gebruiker en / of de Zorgverlener. Evenzo veronderstelt het gebruik van smartphone-applicaties waarop de Gebruiker en / of de Zorgverlener rechtstreeks inschrijven bij de applicatieprovider, dat deze een smartphone en een goede verbinding heeft.

  Het Bedrijf reageert op geen enkele manier op niet-functioneren, onmogelijkheid van toegang of mogelijk slechte gebruiksomstandigheden van de site die te wijten zijn aan het gebruik van ongeschikte apparatuur, interne storingen aan de toegangsprovider van de Gebruiker en / of de Cargiver, de congestie van het internetnetwerk en om andere redenen buiten het Bedrijf en meer in het algemeen van alle toevallige gevallen en / of overmacht.

 • De werking van de site en / of de functionaliteiten ervan kan tijdelijk worden onderbroken voor onderhoud, updates of technische verbeteringen, of om de inhoud en / of presentatie te wijzigen. Voor zover mogelijk zal het Bedrijf de Gebruiker en de Zorgverlener vooraf informeren over onderhoud of updates.
 • Toegang tot de functies van de site is toegestaan op basis van abonnementen van verschillende typen, waarbij bepaalde functionaliteiten alleen toegankelijk zijn voor bepaalde soorten abonnementen en bepaalde abonnementen alleen toegankelijk zijn voor de Gebruikers of Zorgverleners.

  De betaling van de diensten gebeurt op basis van punten. Een bepaald aantal punten wordt toegekend op basis van het ingeschreven abonnement. Op elk moment kan de Gebruiker of de Zorgverlener extra punten kopen via de site.

  Het soort abonnement, de services en bijbehorende punten, evenals het aantal punten dat wordt verbruikt door het gebruik van elk van de services, worden gedocumenteerd op de Advelox©-site.

 
 • In het geval dat de Gebruiker een consument is zoals gedefinieerd in artikel 2 van deze voorwaarden, is dit artikel van toepassing.

  1. Onverminderd wat hieronder zal worden gespecificeerd, heeft de Gebruiker maximaal 14 dagen om zich terug te trekken uit het servicecontract dat hem bindt aan Advelox© en om een ​​volledige terugbetaling van de door hem betaalde totaalprijs te verkrijgen ( kosten en belastingen) zonder de nodige motivatie of extra kosten. Het startpunt van deze termijn is de dag van betaling door de Gebruiker. Aangezien het abonnement recht geeft op gepersonaliseerde diensten die niet kunnen worden uitgewisseld of hervat, ziet de Gebruiker uitdrukkelijk af van zijn herroepingsrecht vanaf het moment dat hij een van de betaalde diensten gebruikt die de site aanbiedt. Als de Gebruiker teruggave wenst van het bedrag dat hij heeft betaald in ruil voor het antwoord op zijn verzoek, moet hij het uitdrukkelijke verzoek doen door middel van het formulier dat op zijn Gebruikersaccount beschikbaar wordt gesteld of door een e-mail naar het volgende adres support@Advelox.com. In geen geval kan het Bedrijf aansprakelijk worden gesteld voor enige terugbetaling die niet rechtstreeks is aangevraagd.
  2. In toepassing van de bepalingen van het Economisch Recht, aangezien de bestelling aan de Zorgverleners moet worden uitgevoerd binnen 14 dagen na ontvangst door de Zorgverlener en de Gebruiker uitdrukkelijk afstand heeft gedaan van het gebruiksrecht na bevestiging van zijn bestelling, heeft de Gebruiker geen recht op automatische opname zoals hierboven bedoeld als de bestelling volledig is uitgevoerd. In dit geval kan de Gebruiker nog steeds rechtstreeks en uitsluitend de Zorgverlener verzoeken om de beëindiging van het contract te vragen, maar redelijke vergoedingen en onkosten kunnen in rekening worden gebracht voor diensten die al zijn uitgevoerd in het kader van de realisatie van de overeenkomst.. (bv. bewustwording van het probleem, onderzoek, of gedeeltelijk schrijven van een schriftelijke reactie, enz.).
 • In het geval dat de Gebruiker een professional in de zin van artikel 2 van deze voorwaarden is, heeft de Gebruiker geen termijn van 14 dagen om zich terug te trekken uit het servicecontract dat hem bindt aan Zorgverlener en het verkrijgen van de volledige restitutie van de totale betaalde prijs (kosten, toeslagen en belastingen). De Gebruiker die de bestelling heeft geplaatst, kan nog steeds rechtstreeks en uitsluitend aan de betreffende Zorgverlener de beëindiging van het contract aan te vragen, maar redelijke kosten en vergoedingen kunnen echter in rekening worden gebracht voor diensten die al zijn uitgevoerd in het kader van de realisatie van de bestelling / aanvraag van de Gebruiker (bv. de in kennis name van de vraag, onderzoek of het gedeeltelijk schrijven van een schriftelijk antwoord, enz.).
 • Advelox© biedt een online computerplatform en beveiligde communicatiehulpmiddelen waarmee Gebruikers contact kunnen opnemen met een Zorgverlener en hen een reeks verzoeken / requests / vragen / bestellingen kunnen sturen.
 • Het contract tussen de Gebruiker en de Zorgverleners wordt gevormd door de bevestiging per e-mail van de bestelling. De contracten worden rechtstreeks gesloten tussen de Gebruiker en de Zorgverlener, het Bedrijf is geen partij bij het contract en is uitsluitend bindend voor de Zorgverlener en de Gebruiker. Het Bedrijf kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor de contractuele relatie tussen de Gebruiker en de Zorgverlener, en in het bijzonder met betrekking tot de vorming, uitvoering of beëindiging van het contract, en biedt op dit punt geen enkele garantie. In het bijzonder, in geval van contractuele schending van de Zorgverlener, moet de Gebruiker rechtstreeks tegen deze laatste handelen. De Site of het Bedrijf kan op geen enkele manier worden geïmpliceerd.
 • Tenzij anders bepaald door de wet, is de Gebruikersovereenkomst van Zorgverlener onderworpen aan het nationale recht van het land van het land waarvan de Zorgverlener op het moment van de bestelling is en elk geschil met betrekking tot de overeenkomst tussen Gebruiker en Zorgverlener wordt exclusief voor de rechtbank gebracht. bevoegd voor dit land .
 • Het Bedrijf bezit de intellectuele eigendomsrechten van de algemene structuur van de ADVELOX©-website, de inhoud ervan en het merk ADVELOX©.
 • Elke ongeoorloofde reproductie van zijn handelsmerken, logo’s en onderscheidende tekens vormt een inbreuk die strafbaar is met civielrechtelijke en strafrechtelijke sancties. In het bijzonder elke afbeelding, reproductie, wijziging of meer in het algemeen elke volledige of gedeeltelijke exploitatie van de Site, de inhoud of de diensten ervan, het merk, de logo’s, handelsnamen, acroniemen, domeinnamen, zonder de toestemming voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van het Bedrijf, is ten strengste verboden; ongeacht het medium en het gebruikte proces.
 • Persoonlijke gegevens verzameld
  1. Om de Gebruiker toegang te verschaffen tot de kenmerken en voordelen van de Advelox©-site en de uitvoering van verzoeken / bestellingen die aan Zorgverleners worden verzonden, verzamelt en verwerkt het Bedrijf de volgende gegevens over Gebruikers:

   Persoonlijke gegevens: Doeleinden:
   achternaam voornaam

   om de gebruiker te identificeren

   adres (zakelijk en / of privé)

   om een ​​factuur in te stellen na het bestellen van Advelox©-services

   Identiteitskaart (alleen Zorgverlener)

   om de identiteit van de zorgverlener te verifiëren

   het mobiele telefoonnummer

   zodat we een verband kunnen leggen tussen

   patiënten en hun zorgverleners

   om de identiteit van de gebruiker te verifiëren

   eMail adres

   zodat we een verband kunnen leggen tussen

   patiënten en hun zorgverleners

   om de identiteit van de gebruiker te verifiëren

   om contact op te nemen met de gebruiker en hem/haar te informeren

   het wachtwoord

   om de gebruikerstoegang tot Advelox© te beveiligen

   De foto

   om een ​​betere identificatie van de gebruiker mogelijk te maken

   geslacht

   om de gebruiker correct te benaderen

   Bedrijf of organisatie

   om uw bedrijf of organisatie op de factuur weer te geven

   de gegevens betreffende de verzoeken:

   • de datum van het verzoek en van elk element van de uitwisseling,
   • de categorie van het verzoek,
   • de gecontacteerde Zorgverlener
   • de Zorgverlener die het verzoek heeft aanvaard,
   • de inhoud van de uitwisseling in de vorm van tekst en, indien van toepassing, bestanden die bij de uitwisselingen zijn gevoegd,
   • de evaluatie gegeven door de patiënt

   om gebruikers in staat te stellen hun uitwisselingen bij te houden

   om Advelox© toe te laten anonieme statistieken te maken over het gebruik van de Advelox©-diensten

   de inhoud, de informatie over de betrokken zorgverlener (s) en de evaluatie blijft exclusief toegankelijk voor patiënten en zorgverleners en zal niet worden gedeeld met andere partijen

   de lijst met zorgverleners die de patiënt heeft geselecteerd om de patiënt in staat te stellen zijn zorgverlenersnetwerk te visualiseren en te beheren (standaard toe te voegen, te verwijderen en in te stellen)

   de gegevens met betrekking tot het contactverzoek van andere patiënten en zorgverleners:

   1. de datum,
   2. de naam van de persoon om contact op te nemen,
   3. zijn eMail adres en / of
   4. zijn mobiele nummer;
   om patiënten en zorgverleners in staat te stellen andere patiënten en zorgverleners uit te nodigen om zich te registreren op Advelox© en Advelox©-services te gebruiken
   het IP-adres van de gebruiker om de Advelox© gebruiker te kunnen identificeren
   opt-in / opt-out voor de anonieme analyse van informatie met betrekking tot het gebruik van Advelox©-services om Advelox© in staat te stellen uw gebruiksinformatie anoniem te analyseren om het platform te verbeteren en om statistische analyses m.b.t gezondheidseconomie mogelijk te maken.
   opt-in / opt-out op de informatiedienst die Advelox© zijn leden biedt om Advelox© de leden van het Advelox©-platform via eMail te informeren
  2. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om alle persoonlijke gegevens van de Gebruiker te beschermen, welke gegevens door het Bedrijf worden verzameld en verwerkt met de striktste vertrouwelijkheid. Om de Gebruiker toegang te geven tot de functionaliteiten van de Advelox©-site en elk verzoek / requests / vragen / bestelling dat naar een Zorgverlener te kunnen sturen, is de verzamelde informatie uitsluitend bedoeld voor Advelox© en de gesolliciteerde Zorgverleners rechtstreeks of via de wachtdienst, en dus niet voor andere Zorgverleners en/of derden
  3. Het Bedrijf verbindt zich ertoe om de gegevens te verzamelen en te gebruiken in overeenstemming met de wettelijke en reglementaire bepalingen die van kracht zijn, evenals de bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden. In het geval van een verzoek / requests / vragen / bestelling met betrekking tot de ” due care  “, erkent de Gebruiker uitdrukkelijk het mandaat van het Bedrijf om de vereiste informatie automatisch over te dragen aan de Zorgverlener die is verzocht voor de gevraagde dienst. Als de Gebruiker beslist om de voogdij te vragen, machtigt hij / zij het Bedrijf uitdrukkelijk om automatisch door te gaan met de aanvullende overdracht van de nodige informatie naar de Zorgverlener die op de aanvraag voor de gevraagde dienst reageert.
 • verklaringen:
  1. De informatie die over de Gebruiker wordt verzameld, wordt door Advelox© automatisch verwerkt en, indien nodig, overgedragen aan de Zorgverlener die de Gebruiker heeft aangewezen / gevraagd om hem een ​​”due care” te retourneren. In ieder geval zal de informatie niet worden doorgestuurd naar een andere Zorgverlener of een derde tenzij de Wet anders bepaalt.
  2. De doelstellingen van ADVELOX© zijn:

   te zorgen voor de exploitatie, verbetering en ontwikkeling van technische hulpmiddelen om de functionaliteiten van de Advelox©-site en uitwisselingen tussen Zorgverleners en Gebruikers te optimaliseren;

   om online een directory van Zorgverleners online beschikbaar te stellen, bij te werken en beschikbaar te maken;

  3. ADVELOX© beschikt, als gegevensbeheerder, over IT-middelen om verzoeken / requests / vragen / bestellingen online in te schakelen en te beheren. Onverminderd artikel 10.2.2 is de geregistreerde informatie online gereserveerd voor de juiste doeleinden van de verzoek / requests / vragen / bestelling en kan deze alleen rechtstreeks en / of onrechtstreeks via de wachtdienst via de website aan de door de Gebruiker aangewezen ontvanger worden gecommuniceerd om de nodige “due care” te verschaffen. In het geval van een aanvraag die door de wachtdienst wordt behandeld, zal deze informatie ook worden meegedeeld aan de Zorgverlener die oorspronkelijk door de Gebruiker is aangewezen. Elke persoon kan via zijn Gebruikersaccount de communicatie en, in voorkomend geval, de rectificatie of de verwijdering van informatie hierover verkrijgen, door een kennisgeving te sturen naar het hoofdkantoor van de onderneming Braambeziënlaan 46, 1180 Brussel (België) of door een e-mail te sturen naar het adres support@Advelox.com door zijn identiteit te vermelden (achternaam, voornaam, e-mailadres en kopie van zijn identiteitsbewijs).
  4. De website is onderworpen aan de volgende controle-instantie:

   De Commissie voor de bescherming van de privacy (België)
   Rue de la Presse 35
   1000 Brussel
   Tel. +32 2 274 48 00 
   Fax +32 2 274 48 10
   e-mail: commission@privacycommission.be 
   Website: http://www.privacycommission.be/
 • Duur van het bewaren van gegevens:
  1. De persoonlijke gegevens worden gedurende een maximale duur als volgt bewaard:
  2. Beheer van Gebruikers- en bestelaccounts: gegevens over personen die « due care » bestellen en bestellingen die tot het verzoek om uitschrijving zijn gedaan;
  3. Beheer van diensten: gegevens met betrekking tot de bestelde diensten, maximaal 1 maand van de aanbetaling;
  4. Zorgverleners accountbeheer: activeringsperiode van het account;
  5. Beheer van de Zorgverleners-directory: dagelijkse update;
  6. Analyse en meting van de aanwezigheid van de site: maximaal 15 maanden na de storting.
  7. Over het algemeen heeft de Gebruiker / Zorgverlener het recht om te allen tijde een gestructureerd bestand, de overdracht aan een andere aanbieder en de uitwissing van zijn persoonlijke gegevens op aanvraag via het contactadres aan te vragen
 • Informatie over gegevensbeveiliging:

  Alle gegevens die op de website worden verzameld, worden opgeslagen in datacentra die uitsluitend in de Europese Unie zijn gevestigd. De vertrouwelijkheid en integriteit van de gegevens tijdens de communicatie tussen de Gebruiker / Zorgverlener en de Website worden gegarandeerd door een authenticatiecertificaat en een HTTPS-beveiligingsprotocol.

 • cookies:

  Als u zich bij Advelox©-services registreert, zorgt het gebruik van Advelox©-services ervoor dat u op een anonieme wijze wordt geïdentificeerd. Dit betekent dat we kunnen zien hoe u door onze oplossing navigeerde zonder de link naar uw persoonlijke identiteit te maken. De cookies zijn kleine bestanden die zijn opgeslagen op het apparaat van de Gebruiker en die de bezoeken gebruiksvriendelijker maken , en die hem toestaan de ​​verbinding te maken met de site.

  De website maakt gebruik van verschillende cookies:

  1. Gebruikersaccount. Deze cookies registreren een unieke identificatie die het onderhoud van de verbinding van de Gebruiker met de Site mogelijk maakt. Deze cookies bevatten geen directe nominatieve informatie.
  2. Beveiliging. Naast beveiligingsanalyses op servers, gebruikt de Site cookies om de beveiliging te verbeteren en mogelijk kwaadaardig gedrag te identificeren.
  3. Navigatie. Met deze cookies kunt u de inhoud aanpassen die specifiek voor elke Gebruiker wordt weergegeven. Bijvoorbeeld: toon een uitlegpagina tijdens een eerste bezoek aan een dienst; bewaar display of sorteer voorkeuren; etc. Deze cookies bevatten geen nominatieve informatie.

  Als u deze tracking wilt vermijden, kunt u zich afmelden door de beschikbare toestemmingen in uw persoonlijke profiel te verwijderen of de instellingen van uw browser aan te passen, zodat deze cookies weigert.

  De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal aanpassen zodat cookies worden geweigerd. U moet uw instellingen instellen voor elke browser en elk apparaat dat u gebruikt. Klik op de naam van uw browser om te lezen hoe u uw instellingen kunt aanpassen:

 • Algemene bepalingen

  Het Bedrijf verplicht zich met betrekking tot Gebruikers en Zorgverleners tot een middelenverbintenis. In deze context doet het Bedrijf er alles aan om de toegang tot de Advelox©-site en de functies ervan zoals aangeboden op de Advelox©-website te waarborgen.

  Het Bedrijf biedt echter geen enkele garantie voor de continuïteit van deze functionaliteiten, aangezien hun aanbod in het bijzonder afhankelijk kan zijn van derden (nl. toegangsleverancier, provider, energieleverancier).

  De verantwoordelijkheid van het Bedrijf kan daarom niet worden aangewend in het kader van schade die voortvloeit uit de onmogelijkheid van tijdelijke of permanente toegang tot de voordelen die de site biedt. Evenzo behoudt het Bedrijf zich het recht voor om de toegang tot de site tijdelijk te schorsen om redenen van onderhoud, bijwerking of om enige andere reden, zonder voorafgaande kennisgeving van Gebruikers en advocaten, en zonder recht op enige vergoeding.

  De Site kan algemene medische informatie en hyperlinks bevatten naar sites van derden, Zorgverleners of bestellingen. In geen enkel geval zal de aansprakelijkheid van het Bedrijf worden opgelegd in het geval dat de inhoud van genoemde aantekeningen en websites van derden in strijd is met toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen.

  In elk geval kan de verantwoordelijkheid van het Bedrijf niet worden gesteld als de uitvoering van een van de verplichtingen wordt verhinderd of vertraagd vanwege een toevallige gebeurtenis of een geval van absolute noodzaak, en met name in geval van onderbreking of storing van telecommunicatie of energienetwerken, brand, natuurramp.

 • Uitsluiting van aansprakelijkheid van het Bedrijf in de relatie tussen de Zorgverlener en de Gebruiker.

  Advelox© biedt een veilig online computerplatform en communicatiehulpmiddelen waarmee Gebruikers contact kunnen opnemen met een Zorgverlener. De aansprakelijkheid van het Bedrijf kan op geen enkele manier worden gesteld voor de schadelijke gevolgen die zouden voortvloeien uit het niet ondersteunen van het verzoek van de Gebruiker door de Zorgverlener of een van de Zorgverleners, noch voor de terugbetaling van deze laatste tenzij het artikel 7, punt 8.1, §1 van deze voorwaarden toepasselijk is.

  Het Bedrijf maakt geen deel uit van het contract dat de Zorgverlener met de Gebruiker verbindt. Daarom kan de Gebruiker zich onder geen enkele omstandigheid tegen het Bedrijf keren noch het Bedrijf als garantie beschouwen in het geval van een minnelijke of gerechtelijke procedure ingediend tegen of op initiatief van een Zorgverlener en dit om welke reden en in welke hoedanigheid dan ook.

  De Gebruiker kan in geen enkel geval de aansprakelijkheid van het Bedrijf inroepen in de volgende gevallen:

  • incompatibiliteit van de hardware, het exploitatiesysteem van de Gebruiker met de tools aangeboden door de Site;
  • Niet-conform gebruik van een tool aangeboden op de site;
  • Frauduleus gebruik door een derde partij van de Gebruikersaccount;
  • Downloaden van een bestand van de Site of verzending door een Zorgverlener van een virus, of enig ander item dat de hardware van de Gebruiker kan beschadigen.

In het algemeen, is de Gebruiker verantwoordelijk voor het maken van back-ups van zijn gegevens, zijn apparatuur en zijn bescherming tegen elk element dat dit kan beschadigen. De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die deze kan toebrengen aan derden bij het gebruik van de tools en services die door de site worden aangeboden.

De Gebruiker verbindt er zich onherroepelijk toe het Bedrijf over elke minnelijk schikking of gerechtelijk verzoek te informeren en dit te garanderen, wanneer dit zou worden geformuleerd door een andere Gebruiker of een Zorgverlener, en wanneer dit in het bijzonder zou resulteren uit een schending van de Gebruiker en / of de Zorgverlener van een van zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze algemene verkoopsvoorwaarden, of van enige overtreding van de wetgeving en reglementering.

 • Exploitatie van de Advelox©-site: het Bedrijf kan om wat voor reden dan ook een einde maken aan de exploitatie van de Site, zonder dat een Gebruiker en / of Zorgverlener hiervoor een verzoek hoeft in te dienen bij het Bedrijf , in der minne of gerechtelijk. Het Bedrijf kan ook de inhoud van de site en de aangeboden services, evenals de modaliteiten van de werking van de site wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid.
 • Gedeeltelijke ongeldigheid van de algemene gebruiksvoorwaarden: De titels van de algemene verkoopsvoorwaarden zijn alleen bedoeld om het lezen van de tekst te vergemakkelijken. Elke clausule van de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die door een jurisdictie ongeldig zou kunnen worden verklaard, kan op geen enkele manier de andere bepalingen van deze Voorwaarden beïnvloeden, noch de geldigheid als geheel beïnvloeden.
 • Geschillen, territoriale jurisdictie en toepasselijk recht: tenzij anders bepaald in de wet, is enig geschil met betrekking tot deze voorwaarden de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de onderneming, zelfs in het geval van een garantieclaim of meerdere gedaagden. De wet die van toepassing is op elk geschil is de Belgische wetgeving